Knihovní řád Knihovny obce Zdechovice

V souladu se zřizovací listinou Knihovny obce Zdechovice, schválenou zastupitelstvem obe Zdechovice usnesením ze den 16. prosince 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytnout rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby
 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovnického zákona.

Jsou to zejména:

 1. výpůjční služby
 2. meziknihovní služby
 3. informační služba přístup na Internet.
 4. Výpůjční služby a meziknihovní služby poskytuje knihovna bezplatně.
 5. Knihovna poskytuje placenou informační službu přístup na Internet. Tuto službu knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, ods.t 2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
 6. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele
 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení a bydliště uživatele.
 3. Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Čl. 4

Základní povinnosti práva uživatelů knihovny
 1. Uživatelé jsou povinni se řídit knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel knihovny nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5

Pokyny pro používání výpočetní techniky
 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data (v jakékoli formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).

III.Vypůjčování dokumentů

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty
 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb a prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 zák.č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 a metodických pokynů Národní knihovny ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování
 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6, odst. 1 tohoto Knihovního řádu s výjimkou dokumentů:
 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, pornografické literatury apod.)
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl.8

Postupy při půjčování
 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise
 2. Dle zvážení knihovníka uživatel potvrdí výpůjčku svým podpisem.
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

Čl. 9

Výpůjční lhůty
 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 2 měsíce u knih a 14 dní u časopisů. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2. knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutí výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu
 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jaké si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 3. uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV.Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady
 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 1. Poplatek z prodlení: Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Ztráta průkazu uživatele: Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod
 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: �Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu")
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V.Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí Knižního řádu jsou přílohy.
 3. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

VI.Přílohy knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a poplatků Knihovny obce Zdechovice.

 

Ve Zdechovicích dne 20.12. 2003

Ing. Robert Chutic,
starosta obce

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Zkouška hašení Pirocoolem 06-5
Zkouška hašení Pirocoolem 06-5
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
MNIHK 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved