Historický kalendář

Snad nám dáte za pravdu, že nejlepší začátek jsou historické údaje. Věnujete-li svůj volný čas historii našich obcí, sami poznáte, že je nejen bohatá, ale i unikátní a najdete také některá tajemství a záhady minulých dob.

???

Doba římská přesněji nezjištěný letopočet a zatím vědecky nepotvrzený nález železné strusky napovídá, že se u nás primitivními prostředky vyrábělo železo - nález železné strusky ze 4,5 m hloubky - rok 1998 při hloubení kanalizace - lokalita náves u pomníku padlých

1352

První písemná zmínka o obci Zdechovice - Hájkova kronika

1361

Nepřímá zmínka o zdechovickém kostele sv. Petra a Pavla, kdy kněze Pavla z Modřan uváděl do kostela v Žehušicích právě zdechovický plebán.

1373

V zemských deskách zmínka o dobrodinci okolních kostelů, p. Ješkovi ze Zděchovic, majiteli tvrze.

1384

Zpráva o dřevěném kostelíku s postranním ambitovým chorem. Velikou zásluhu na jeho postavení měl Ješek ze Zdechovic.

1493

Majitelem tvrze byl zapsán Jan Voděra ze Sekyřic, jeho následovník Petr Sekerský z Voděrad o ni pro dluhy přichází a roku.

1507

Je postoupena králi Vladislavovi, ten tvrz poté zastavil Mikuláši Trčkovi z Lípy.

1509

Čeští stavové se postavili proti zastavování královských statků, zvláště proti zastavení Zdechovic. Proto je král vyzvedl ze zástavy a držel je až do své smrti.

1515

Zdechovice připadly Zdeňku Lvu z Rožmitálu.

1521

Panství patří Václavu Loreckému ze Lkouše.

1523

Petr Suda z Řeneč postoupil králi svého statku Janovic a Veselé a náhradou za to obdržel královský statek Zdechovice právem zástavy.

1542

První zmínka o zámku - dřevěném.

1555

Majitelem je Sigmund z Řeneč, syn Petrův.

1558

Majitelem Zdechovic je Karel ze Žerotína.

1570

Zde vládne Jan Lukáš ze Žerotína.

1585

Panství kupuje Hynek Vrabský z Vrabí, po něm je drželi Kerunk Mikuláš Vrabský Tluksa.

1609

Panskou kovárnu ve Zdechovicích kupuje kovář Matěj za 100 kop grošů, zbořena v 60. letech 20. stol.
okolo r. 1630 majitelem Zdechovic je Václav Vrabský z Vrabí.

1639

Švédský generál Banner vypálil dvorec ve Zdechovicích.

1642

Novým majitelem panství je Václav st. Věžník z Věžník.

1643

Švédský generál Forstenson vypálil Kutnou Horu a přes Zdechovice se hnul k Pardubicím.

1682

V. Hájek z Libočan uvádí, že v tomto roce na hřbitov v Přelouči U matky boží na svatém poli dodal ke stavbě kostela železo majitel zdechovického statku Bernard Věžník.

1710

Zdechovické panství patří Leopoldu Věžníkovi.

1716

Vystavěn barokní kostel sv. Petra a Pavla (stavebník Leopold z Věžníků).

poč. 18. stol

mariánský sloup

1722

zdechovický statek prodal Leopold z Věžníka hraběti Karlu Josefu z Paaru, který byl dědem nejvyššího poštmistra za 130 tisíc zlatých. Rod Paarů držel panství a později velkostatek až do roku 1889.

1733

Z tohoto roku pochází socha sv. Jana z Nepomuku s andílky.

1742

25. dubna přitáhlo pruské dělostřelectvo přes Přelouč a Trnávku do Telčic, tam zabralo panskou sýpku, 68 korců žita a veškerá sena a slámu. Vojáci pobili všechnu drůbež a pobrali lidem zásoby do posledního chleba.

27.a 28. dubna přitáhli pěší Prusové do Zdechovic, Spytovic, Řečan, Trnávky a Chvaletic.

7.a 8. května 5 eskadron se rozložilo v Telčicích, Kojicích a dalším okolí, všechno brali. Po bitvě u Chotusic se rozložili mezi Zdechovicemi, Trnávkou a Chvaleticemi.

1744

V létě byla válka obnovena a 26. srpna pruské vojsko prošlo zdechovickou krajinou k Pardubicích a Chrudimi, všude uvalovali těžké daně na penězích, spíži a dobytku, vyrabovali všechny zásoby potravin.

1785

Vyhořel mlýn a pila ve Zdechovicích u Pazderného rybníka.

1786

Katolický farář Fischer ze Zdechovic pořídil soupis obyvatel podle náboženského vyznání a vyšlo mu, že ve své farnosti má 511 katolíků a 1000 jinověrců.

1802

Ve Zdechovicích vypukl velký požár, zámek úplně vyhořel.

1803

Paarové vystavěli nový zděný zámek

1. pol. 19. stol.

vystavěn statek č. 15, s empírovou bránou, vystavěna fara - přízemní, s trojbokým volut. štítem

1819

založen zámecký park

1842

3. července vypukl ve Zdechovicích oheň, při silném větru bylo zničeno 22 domků.

1865

Požár ve Zdechovicích zničil 3 stavení.

1866

8. září došlo ve Spytovicích k velkému požáru, vyhořelo 33 stavení a z celé vesnice zbylo jen 15 domků.

6. července ve Zdechovicích se objevila pruská jízda prince Bedřicha Karla.

1867

2. června ve Zbraněvsi vyhořely 4 chalupy

1869

Vyhořela panská kovárna ve Zdechovicích.

1873

Zavítal do Zdechovic k návštěvě knížecí rodiny Paarů jeho císařská výsost korunní princ Rudolf.

1884

Postavena jednopatrová budova školy.

1887

Obec pořídila novou čtyřkolovou stříkačku, která stála 630 zlatých. Vystavěn obecní domek, ve kterém je místnost pro obecní stříkačku a světnice pro osoby odsouzené k samovazbě.

1888

20. 5. se strhla nad Zdechovicemi bouře s průtrží mračen a silným krupobitím a došlo k velkým materiálním škodám nejen na úrodě na polích. Příval vody strhnul most vedoucí ze silnice od sochy P. Marie do zámeckého dvora, povalil zeď parkovní a na dvou místech i zeď v Pazderně.

1889

Zámek koupil pražský podnikatel, p. Schebek. Na zámku je v této době postavena věž s hodinami.

JUDr. Otto Mettal byl zvolen za českou konzervativní šlechtu rakousko-uherskou ve Vídni poslancem a doživotním členem pražské poslanecké sněmovny v Praze.

Rozkvět panství a zámku (vodotrysk, zkrášlení parku po anglickém vzoru, doplňování sbírky obrazů...)

1891

Ve Zdechovicích vyhořel domek čp. 6, kde dříve stávala škola.

Na počátku roku bylo provedeno sčítání lidu, byly zjištěny následující údaje: počet čísel popisných 96, počet duší 650 (605 katolíků).

1894

1894 - letopočet uvedený na plechových vratech do sklepa zámku - snad rok významných oprav.

1898

Zřízena hájovna u Řečan n.L. v pseudogotickém slohu.

1901

Ve Zdechovicích vyhořelo čp. 40, 42, 52, 50, 73 a 83.

23. srpna vyhořel Dolní mlýn čp. 61, zvaný Pilský.

1905

Upravena zámecká kaple a vysvěcena biskupem.

poč. 20. stol.

Byl zrušen mlýn u Pazdernického rybníka. Místo něj byla postavena pila, na které se řezalo až do roku 1939.

1914 - 1918

První světová válka. Ze Zdechovic bylo do války povoláno 121 mužů, (25% všech mužů), z nich zahynulo 27, raněno 20, zajato 16.

brzy po r. 1918

Pronajaty žulové lomy na Strážníku, zřízena zde kovárna a drtič kamene.

1923

JUDr. Otto Mettal v Praze umírá, pohřben v zámecké kapli 15. 7.

1925

Péčí osvětové komise ve Zdechovicích postaven žulový pomník padlým ve světové válce.

1926

Helena Mettalová dává odstranit věž ze zámku - získává tím kromě materiálu také výhodu - nemusí platit daně z věží na panských sídlech.

Vánoce 1926

Část obce Zdechovice je elektrifikována.

1930

Zahájení výroby žulových kostek v lomu Strážník - zaznamenán další rozmach obce.

1930 - 1938

Rozvoj letní rekreace v obci, mnoho významných návštěv, m.j. i Jan Masaryk, tenorista Národního divadla Oldřich Kovář, primář pardubické nemocnice MUDr. Messany, záměr vybudovat plicní sanatorium

1932

Helena Mettalová prodává živý a mrtvý inventář, polnosti včetně dvora jsou pronajaty nájemnímu hospodářskému družstvu, založeným sedláky z okolí v čele s vynikajícím hospodářem Oldřichem Mrázem z Chvaletic, rozkvět družstva a lihovaru ve Zdechovicích.

1938

Státní silnice v obci Zdechovice zadlážděna žulovými kostkami.

1939

německá okupace

1945

Zámek konfiskován na základě dekretů presidenta Dr. E. Beneše.

cca 1949

Začátek dobývání manganu ve Chvaleticích, množství brigádníků nastěhováno do zámku, pořádání hornických dnů.

1953

založení JZD, nájemní hosp. družstvo rozpuštěno, lihovar zlikvidován, jen komín stál ještě koncem padesátých a začátkem šedesátých let.

Československá armáda se stěhuje do zámku, začíná se zde psát historie PTP.

1955

Letopočet uvedený v knize Umělecké památky Čech - 4. díl, heslo heslo Zdechovice (Pardubice), zřejmě rok stavebních zásahů spojených s odstraněním dvou schodišťových věží v atriu, řada dalších zásahů do stropu a některých dispozičních změn, realizace ústředního topení.

1959

Výstavba bytovek pro důstojníky (finské domky) v řečanské ulici.

1963

Výstavba zděných bytovek pro důstojníky čsl. armády čp. 148,149 a 150.

1964

Požární zbrojnice na návsi - zprovoznění a zároveň likvidace staré šatlavy.

1968

Příchod sovětské armády.

1969

Sovětská vojska ženijní a snad raketové vojsko v zámku, současně odjezd čsl. jednotky do Přelouče vybudování autoparku v zámeckém parku a autodromu na stráních Zbraněvse.

1971

Výstavba panelového domu typ pro Moskvu a podmoskevskou oblast tj. čp. 155 až 157 pro nižší sovětské důstojníky - tzv. ruský dům.

1976

Výstavba panelového domu technologie T06 B - čp. 158 a 159. pro vyšší sovětské důstojníky, tzv. český dům.

1981

Uzavření t.č. dvojtřídní školy.

1982

Nová prodejna potravin (v akci Z) - Jednota uprostřed zbytků barokní kruhové návsi a současně zánik provozu v prodejně u Karasů.

cca 1985

Výměna oken na hlavní budově zámku, výměna pálených bobrovek na střeše za hliníkové šablony

1990

21.8. odchod sovětských vojsk ze Zdechovic.

Obydlení českého domu českými občany zprovoznění sovětské kotelny.

27.8. podepsána smlouva s ÚVTIZ Praha o vybudování muzea velké zemědělské techniky ve Zdechovicích.

1991

1.1. sčítání lidu - Zdechovice, Spytovice, Zbraněves - počet obyvatel 513, z toho mužů 268, žen 245, počet bytů 180, z toho v rodinných domcích 139.

1991

1.9. obnovení provozu Základní školy ve Zdechovicích v čele se ředitelem p. Mgr. Janem Mazalem v rozsahu 1. - 4. ročníku.

1992

Položení kanalizační stoky D s tunelem pod hospodářskými budovami zámku, do morašické ulice, odvodněna náves až k čp. 96, výměna stroje věžních hodin a ciferníku.

1991-1992

Nová ohradní zeď zámeckého parku vč. vjezdu do muzea, zatrubnění příkopu, položení chodníku ze šedé zámkové dlažby.

1992

1.4. zprovoznění expozice Zemědělského muzea velké zemědělské techniky.

1992-1993

Opravy ruského domu kabelizace sítí NN v oblasti Zdechovice - sever výstavba trafa u bytovek 2 x 630 kVA zprovoznění ruského domu čp. 155 až 156 vč. prostor pro Klub důchodců.

1993

Imigrační politika vlády ČSFR - příjezd Volyňských Čechů celkem 64 osob.

1994

Právní subjektivita základní a mateřské školy.

1994-1995

Úklid divokých skládek v okolí našich obcí - akce za cca 750.000 Kč.

1995

Odprodej staré požární zbrojnice firmě Telecom a její demolice. Mateřská škola se přestěhovala do nových prostor v ruském domě čp. 157. Otevření lékařské ordinace v čp. 157 ve Zdechovicích

1996

Kolaudace nové Pohotovostní požární stanice Zdechovice - získána rekonstrukcí bývalé ruské kotelny, slavnostní couvnutí požární Tatrou 148 do nové garáže provedl p. Stanislav Ženatý, velitel jednotky
náves zadlážděna šedou a chodníky červenou zámkovou dlažbou, vytvořen zelený ostrůvek uprostřed návse s lavičkami.

Kolaudace nové digitální telefonní ústředny na místě staré požární zbrojnice z roku 1887.

1997-1998

Odstranění žulové dlažby na silnici I/33 (nyní I/2) v obci a náhrada asfaltobetonem, položeny kanalizační stoky systému A a B - od kostela až k domům okolo prodejny Jednota na návsi, ukončeno zatím u čp. 4 kabelizace elektrosítě NN v dané lokalitě.

1999

Nová zastávka ČSAD - stání pro autobusy směr Pardubice.

Dohoda s ČD o zřízení podchodu pro pěší v žel. stanici Řečany n. L. za finančního přispění obcí Zdechovice a Řečany n. L.

2000

3.6. třetí setkání bývalých příslušníků PTP Zdechovice.

2002

25.2. předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan prof. Václav Klaus naší obci znak a prapor. za obec jej převzali místostarostka a starosta obce.

1.6. páté setkání veteránů PTP ve Zdechovicích.

21.6. v 19.30 hodin byl v chrámu sv. Petra a Pavla ve Zdechovicích vysvěcen p. děkanem Otto Šrůtkem obecní prapor.

22.6.v 19.00 hodin byl slavnostně vztyčen prapor obce na návsi ve Zdechovicích, v 19.15 následovalo vztyčení praporu na návsi ve Spytovicích.

2012

11.8. Obecní slavnosti Zdechovice

2013

10.8. otevření zámeckého parku, v areálu zámku uskutečněn ZDECHOVICKÝ FESTIVAL.

22.8. - 24.8. Ve Zdechovicích a v Lázních Bohdaneč proběhlo Mistrovstv Evropy žen a juniorů U21.

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Jižní průčelí
Jižní průčelí
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
LTRGI 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved